8 800 551-60-95

Дипломная работа

Дипломная работа

Тема:
Виды научных изданий

Предмет:
Документоведение и архивоведение

Страниц:
68

Автор:
perf3ct

Цена:
3 500 Р

Автопроверка на копии: НЕ ПРОВЕРЕНО
Уникальность: НЕ ПРОВЕРЕНО
ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАУКОВИХ ВИДАНЬ
1.1. Сутність і основні характеристики наукових видань……………………5
1.2. Функції наукових видань…………………………………………………10
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
2.1. Типи та види наукових видань……………………………………………14
2.2. Джерела пошуку інформації………………………………………………32
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ
3.1. Використання сучасних технологій у наукових виданнях………………41
3.2. Удосконалення напрямків розповсюдження наукових видань………….46
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….53
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..68

ВНИМАНИЕ!

Данная работа уже сдавалась другими студентами. В магазине представлены готовые работы, уникальность которых составляет не менее 50% на момент их загрузки на биржу. Внимательно изучайте информацию о работе. Мы не возвращаем деньги, если купленная работа не отвечает вашим ожиданиям.

ВСТУП
Видання - основний вид опублікованого, друкованого, поліграфічного документа. Це документ, призначений для поширення в ньому інформації, що пройшов редакційно-видавничу обробку, отриманий друкуванням або тисненням, поліграфічно самостійно оформлений, має вихідні відомості.
Видання - це документ, виконаний на папері. Для різних способів друку розрізняють: видання на крейдованому папері, глянцевому, книжково-журнальному, на папері машинної гладкості (офсетному).
Видання відрізняється від інших видів документів своєю конструкцією, специфікою оформлення та поліграфічного виконання. Набір типових конструктивних елементів видання, а також вимоги до його оформлення регламентовані спеціальними стандартами.
«Цільове призначення наукового видання характеризується сукупністю його функціональних властивостей. Одна з найважливіших функцій наукового видання - закріплення результатів наукового пізнання. Існує практика завершувати наукові дослідження поданням для опублікування наукових монографій чи статей для збірників наукових праць або журналів».
Наукове видання - це також спосіб передачі наукових досліджень від покоління до покоління. [9, с.23]
Еволюція способів фіксування інформації, що базуються на слові, - це рух від закріплення усного мовлення, писемності до друкарства, до можливості тиражувати тексти. Серед класифікаційних ознак текстових видань особливе місце займає цільове призначення і читацьку адресу, які в єдності з характером викладу тексту (тобто жанром) дають можливість визначати різні типи видань. Серед них: офіційне, наукове, науково-популярне, науково-виробниче та ін [5].
Всі названі види видань вимагають подальшого розгляду і вивчення. Цим пояснюється вибір теми бакалаврської роботи, метою якої є виклад характеристики типів і видів видань.
Мета дослідження – вдосконалення шляхів розповсюдження наукових видань в сучасному світі.
Для досягнення мети бакалаврської роботи було визначено такі завдання:
 визначити сутність та основні характеристики наукових видань;
 дослідити елементи наукових публікацій;
 розкрити особливості сучасних підходів та технологій в наукових виданнях;
 визначити шляхи вдосконалення напрямків розповсюдження наукових видань.
Об’єкт дослідження – наукові видання та публікації.
Предмет дослідження – наукові видання, їх функції, роль та класифікація.
Для виконання бакалаврського дослідження використовувалися наступні методи дослідження: інформаційний метод аналізу, метод історизму, метод порівняння, метод системного аналізу, структурно-функціональний метод.
Теоретичне значення роботи – огляд сучасного стану і перспектив розвитку наукових видань на основі аналізу нормативно-правової бази, науково-методичних розробок із зазначеної тематики.
Практичне значення роботи. Матеріали дослідження можуть бути використані при підготовці лекційних, практичних занять, при написанні курсових і бакалаврських робіт.
Структура бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Видання. Основні види. Терміни та визначення: ДСТУ–3017–95. – К.: Держстандарт України, 1995. – С. 14
2. ГОСТ 7.9 - 95. «Реферат і анотація. Загальні вимоги»
3. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" - п. IV «Положення про порядок присудження науковим і науково-педагогічним працівникам вчених ступенів і присвоєння науковим працівникам вчених звань».
4. ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое описание документа"

5. Райцхаум А.Л. Функції наукового видання / / Секретарська справа. - 2001 - № 2.
6. Білик О. Практична стилістика та літературне редагування / О. Білик, Г. Дегтярьова, О. Кукленко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 2. – С. 28-33.
7. Кушнаренко Н.В. Характеристика окремих видів і типів документів / / Діловодство. - 2002 - № 3, с. 156
8. Кушнаренко Н.В. Характеристика окремих видів і типів документів / / Діловодство. - 2002 - № 3. с. 156
9. См.: Редакторская подготовка изданий: учебник / С.Г. Антонова, В.И. Васильев, И.А. Жарков, О.В. Коланькова, Б.В. Ленский, Н.З. Рябинина, В.И. Соловьев; под ред. С.Г. Антоновой. — М.: МГУП, 2002. — С. 23.
10. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник / Цехмістрова Г.С. - Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003.- 240 c [функції документа] http://ualib.com.ua/br_3042.html
11. Ратиков А.И. Принципы научного мышления/ А.И. Ратиков. - М.: Наука, 2003. – с. 45.
12. Дударов О. Видання, корисне для студента, викладача, науковця: рецензия / О. Дударов, П. Берзін // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 3. - С. 176-177
13. Редакторская подготовка изданий: Учебник / Антонова С.Г., Васильев В.И., Жарков И.А., Коланькова О.В., Ленский Б.В., Рябинина Н.З., Соловьев В.И.; Под общ. ред. Антоновой С.Г., д.ф.н. М.: Издательство МГУП, 2002. – 48 с.
14. Галагузова Ю.Н., Штінова Г.Н. Азбука студента. -М.: Гуманит. вид. Центр ВЛАДОС, 2000. - 80 с.
15. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник / М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко; За ред. В.Г. Креміня. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004. – с. 98
16. З постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. №1-02/3
17. Основи методології та організації наукових досліджень - Навчальний посібник (Конверського А. Є.) К.: Центр учбової літератури, 2010. — 58 с.
18. Цехмістрова Г.С. «Основи наукових досліджень» Київ, 2004 – 189 с.
19. Наукова бібліотека ім. М.Максимовича
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/about/lib_today.php3
20. Енциклопедія видавничої справи: навч. посіб. / В. П. Ткаченко [та ін.]. – Х.: Прапор, 2008. – 24 с.
21. Жембровська Н. Особливості редагування науково-технічної та патентної документації / Н. Жембровська // Інтелектуальна власність. - 2003. - № 2. - С. 45-47
25. Літературне редагування: Матеріали для занять: Навчальний посібник / І. До. Гужова, Р. А. Молибоженко, До. М. Накорякова, Т. І. Сурікова. Під ред. До. М. Накоряковой. – М.: Видавництво Московського університету, 200. – с. 160
26. “Науково-дослідна робота студентів” Романенко С.С., ІЕЕСУ, 2013 – с.1
27. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень К.: АБУ, 2002. – с. 68
28. Гнєушев В.О. ОСНОВИ ІНЖЕНЕРІЇ (розділ «Основи наукових досліджень») – Рівне 2010 – с.18
29. Електронний посібник з дисципліни: Методологія наукових досліджень Луцьк 2012 – c.11
30. Редакторська підготовка видань: Підручник / За ред. С. Г. Антонової. - М.: МГУП, 2002. - 48 с.
31. Вахрін П.І. Методика підготовки і процедура захисту дипломних робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит». - М., 1999. с. 41
32. Клим'юк Ю. Високо рейтингове наукове видання: [Публікації в журналі "Слово і час" ("Радянське літературознавство")] / Ю. Клим'юк // Слово і час. – 2007. – № 1. – с. 16.
33. “Науково-дослідна робота студентів” Романенко С.С., ІЕЕСУ, 2013 – c. 11
34. Нові ідеї, технології, перспективи: Тези доповідей міжнародного конгресу: У 2 т. - М., 1988. С.331-332
35. Васильєва Ю.О., Ляшенко О.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «науково-дослідна робота студентів» Харків: ХНАМГ, 2009 – с. 25
36. Тимошик М. Видавнича справа та редагування. – К.: Наша культура і наука – Ін-Юре, 2004. – с. 224

37. Основи методології та організації наукових досліджень - Навчальний посібник (Конверкського А. Є.) К.: "Центр учбової літератури", – 2010. – с. 127
38. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково – дослідницької діяльності. – К.: Знання-Прес, 2003. – с. 55
40. Наукова бібліотека ім. М.Максимовича
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/about/lib_today.php3
41. Шерепа Т.А. Система галузевих серій електронних видань: основні концептуальні положення // Бібл. вісн. — 2004. — N 1. — С. 26-29.
42. Шерепа Т.А. Електронні видання бібліотек у системі розповсюдження документів // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук. -практ. конф. Київ, 25-26 травня 2004 р. — К., 2004. — С. 154-156.
43. Електронне діловодство в Україні: проблеми та завдання впровадження // Вісн. Кн. палати. 1999. № 1. С. 17-19.
44. Ляшенко І.Ю. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій / Національна бібліотека імені В.І.Вернадського. - К., 2001. - 20 с.
45. Шрайберг Я. Роль бібліотеки у забезпечені доступу до інформатизації та знань в інформаційному віці / Я. Шрайберг // Вища школа. – 2007. - № 4. – С. 60-74
46. Коланькова О. В. Направления развития электронных научных периодических изданий Коланькова О.В. Направления развития электронных научных периодических изданий // Научная книга. – 2001. - № 1 ; То же – URL: http://www.naukaran.ru/sb/2001_1/3.shtml
47. Электронные ресурсы: от издателей к читателям. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, РНБ, Санкт-Петербург, 28 марта – 1 апреля 2011 г. / Сост. Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер; отв. ред. Н.О. Тихонова / РНБ. – СПБ. Российская национальная библиотека, 2011. – с. 136
48. “Стратегія розвитку України у глобальному середовищі” матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 17-19 листопада 2011 р. Сімферополь-Ялта – с. 154
Наукове видання є ефективним способом взаємного інформування та спілкування вчених. Науково-комунікаційні процеси в сучасній науці мають глобальний масштаб. Розвиток науки обумовлює зміст і обсяг наукової інформації, що включається в інформаційно-комунікативний процес, що сприяє розширенню і поглибленню науково-пізнавальної діяльності та нового зростання науки в цілому. Добре організована робота з розповсюдження інформації необхідна для вирішення ряду завдань:
1. залучення уваги і збудження інтересу до ходу та результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
2. доведення результатів досліджень і розробок до зацікавлених науковців та фахівців;
3. реклами результатів та стимулювання їх реалізації та впровадження;
4. апробації результатів;
5. закріплення пріоритету[32,с.16].
У підсумку все це може служити забезпеченню рентабельності і прибутковості виконуваних досліджень і дослідно-конструкторських розробок.
Наукове видання здавна виконує функцію закріплення пріоритету в науці. Причому, якщо в минулому воно не могло це робити досить оперативно, то на разі по оперативності її редакційно-видавничої підготовки та випуску порівнюється з журналом, що досягається завдяки застосуванню нових інформаційних технологій.
Готов перевести на русский язык

Похожие работы

Название работы
Год
Цена
Страниц
ВУЗ
Город
Тип работы
Image

Информатизация архивного дела на современном этапе

Документоведение и архивоведение

2016
610.00 р
22
Реферат
?